داستان بوتيک هتل عمارت جواهری از اینجا آغاز شد…

يک صد سال پيش، حاج محمدعلی جواهري پس از درگذشت پدر بر مسند ايشان نشست و برای گسترش دامنه تجارت خانوادگی، با افتتاح يک گالری جواهرفروشی در بازار بزرگ تهران، پایه‌گذار يکی از معتبرترين و خوشنام ترين مراکز عرضه جواهرات فاخر شد. پس از چند دهه ارائه خدمات ممتاز در صنعت و هنر جواهرايران، نوه ايشان با بهره‌مندی از تجارب ارزشمندی که در محضر پدر خود، آقای محمدحسن جواهری، کسب کرده بود بر آن شد تا در کنار پاسداشت اين ميراث خانوادگی، فعاليتهايش را در حوزه جديدی گسترش دهد.

و چنين بود که درسال 1396 در شهر کاشان، عمارت جواهری با هدف ايجاد مرکز خدمات گردشگری و با رويکرد توسعه فعاليتهای فرهنگی و هنری به دست مرمت کاران سپرده شد. مرمت اين بنا در سال  1400  به پايان رسيد و در فروردين 1401 بوتيک هتل جواهری پذيرای نخستين گروه از مهمانان شد. در طراحی خدمات بوتيک هتل عمارت جواهری با تمرکز بر حفظ اصالت، سادگی و کيفيت، هدف اين است که مهمانان با تجربه حس شيرين بازگشت به خانه اجدادی، به اين مجموعه تعلق خاطر پيدا کنند.

بوتیک هتل عمارت جواهری در هیچیک از سکوهای برخط تبلیغاتی و عرضه خدمات مسافرتی، نماینده رسمی ندارد و رزرو اقامت فقط از طریق تماس با دفتر پذیرش مهمان عمارت امکان‌پذیر است.

داستان بوتيک هتل عمارت جواهری از اینجا آغاز شد…

يک صد سال پيش، حاج محمدعلی جواهري پس از درگذشت پدر بر مسند ايشان نشست و برای گسترش دامنه تجارت خانوادگی، با افتتاح يک گالری جواهرفروشی در بازار بزرگ تهران، پایه‌گذار يکی از معتبرترين و خوشنام ترين مراکز عرضه جواهرات فاخر شد. پس از چند دهه ارائه خدمات ممتاز در صنعت و هنر جواهرايران، نوه ايشان با بهره‌مندی از تجارب ارزشمندی که در محضر پدر خود، آقای محمدحسن جواهری، کسب کرده بود بر آن شد تا در کنار پاسداشت اين ميراث خانوادگی، فعاليتهايش را در حوزه جديدی گسترش دهد.

و چنين بود که درسال 1396 در شهر کاشان، عمارت جواهری با هدف ايجاد مرکز خدمات گردشگری و با رويکرد توسعه فعاليتهای فرهنگی و هنری به دست مرمت کاران سپرده شد. مرمت اين بنا در سال  1400  به پايان رسيد و در فروردين 1401 بوتيک هتل جواهری پذيرای نخستين گروه از مهمانان شد. در طراحی خدمات بوتيک هتل عمارت جواهری با تمرکز بر حفظ اصالت، سادگی و کيفيت، هدف اين است که مهمانان با تجربه حس شيرين بازگشت به خانه اجدادی، به اين مجموعه تعلق خاطر پيدا کنند.

بوتیک هتل عمارت جواهری در هیچیک از سکوهای برخط تبلیغاتی و عرضه خدمات مسافرتی، نماینده رسمی ندارد و رزرو اقامت فقط از طریق تماس با دفتر پذیرش مهمان عمارت امکان‌پذیر است.